Book Online at Best Rates
Price calculation / reservation Request
Mátyás hotel

A Mátyás Király Gyógy- és Wellness Hotel
rövidített adatvédelmi tájékoztatója

Az ALFÖLD 92 Gyógyszálloda és Idegenforgalmi Kft. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17., cégjegyzékszám szám: 09-09-001604, adószám: 11140368-2-09, adatkezelés nyilvántartási számok: NAIH-113739/2017., NAIH-113743/2017., NAIH-113957/2017., NAIH-113736/25017., NAIH-113744/2017., NAIH-117548/2017., NAIH-117545/2017., NAIH-117547/2017., NAIH-117546/2017., telefonszám: +36 (52) 360-200, email: hotel@matyashotel.hu, fax: +36 (52) 361-974, önállóan képviseli: Adamkó János ügyvezető igazgató), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy(továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető a http://www.matyashotel.hu/ oldalon, valamint papír alapon az adatkezelés tényleges helyszínén, a 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17. cím alatt.

 

Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli, továbbá azon személyek, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelések érintik. Az érintettek tehát elsődlegesen a vendégek, valamint azok, akik az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődnek, de vendéggé nem válnak, továbbá az Adatkezelő Munkatársai és Partnerei.

 

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő?

Információ kérésével és nyújtásával kapcsolatos adatkezelés Ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés Szobafoglalással kapcsolatos adatkezelés Bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés Kamerarendszer üzemeltetés Törzsvendég programmal kapcsolatos adatkezelés Ajándékutalvány elfogadással kapcsolatos adatkezelés Vendég kérdőív használattal kapcsolatos adatkezelés Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés Vendégkönyv használattal kapcsolatos adatkezelés Egészségügyi adatok kezelésével kapcsolatos adatkezelés Időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelés Asztalfoglalással kapcsolatos adatkezelés Rendezvényszervezéssel kapcsolatos adatkezelés Bankkártya adatokkal és banki átutalással kapcsolatos adatkezelés Közösségi oldalon való jelenlét és marketing Munkatársi adatok kezelése Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés.

 

Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?

Adatkezelő a Szabályzat 10. fejezetében meghatározott egyes adatkezelésenként eltérő, de elsődlegesen személyes adatokat, így például név, e-mail cím, telefonszám, másodsorban ezekhez kapcsolt egyéb, nem személyes adatokat kezel. A kezelt adatok köreit az egyes adatkezelések vonatkozásában a Szabályzat pontosan meghatározza.

 

Melyek az adatkezelések céljai?

Az adatkezelések általános céljai a következők: az Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése, megkötése, végrehajtása, Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése, visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása. Az adatkezelések egyedi céljai az egyes adatkezelési tevékenységekhez köthetőek és a Szabályzat 10. fejezetében kerültek meghatározásra. Az adatkezelések céljai alapvetően az adatkezelések hétköznapi értelembe vett céljaival egyeznek meg.

 

Milyen felhatalmazás és milyen jogszabályok alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő?

Főszabály az, hogy az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján, amelyet megadhat nyilatkozatban, szerződés keretében, vagy a Szabályzat szerinti más módon, vagy ráutaló magatartással. A hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi követelményt, tehát az önkéntességet, a határozottságot (egyértelműséget) és a tájékozottságot is teljesíti. Ezen felül az adatok kezelését jogszabály kötelezően elrendelheti, ekkor az adatkezelés kötelező. Kötelező az adatkezelés a név, születési hely és idő, lakcím, állampolgárság vonatkozásában a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján hozott, a helyi önkormányzat idegenforgalmi adó megállapítására vonatkozó rendelete alapján. Kötelező az adatkezelés az egészségügyi adat vagy egészségügyi dokumentáció tekintetében, ha az Adatkezelő tudomására jut. Kötelező az adatok felvétele és átadása az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóság felé munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony és megbízási jogviszony esetén. Kötelező az adatkezelés panaszfelvétel esetében. Az említett jogszabályokon kívül az Adatkezelő elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, továbbá egyéb jogszabályok, és hatósági ajánlások alapján kezeli az adatokat.

 

Az adatkezelő mennyi ideig kezeli az adatokat?

Az adatkezelés időtartama függ az adatkezelési tevékenységtől, és attól, hogy az adatkezelésönkéntes, vagy kötelező. Az adatkezelés időtartama minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység (lásd 10. fejezet) esetében a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy az érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig, vagy bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év. Kötelező adatkezelés esetén a törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg az adatkezelés hosszát, amelyet a Szabályzat részletesen tartalmaz.

 

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

 

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket hirdetmény vagy tájékoztató, így a Szabályzat I. sz. melléklete útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.

 

Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok hordozhatóságához való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az egyes jogok részletes meghatározásai a Szabályzat 5. fejezetében kerültek meghatározásra.

 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja, – a hotel@matyashotel.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal teheti meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Adatkezelő kijelenti, hogy a közölt személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, külföldre nem továbbítja; a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a http://www.matyashotel.hu/ oldalon megtalálhatóak. a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

 

Kelt: 2017. január hó 1. nap

Adamkó János
Ügyvezető Igazgató
ALFÖLD 92 Gyógyszálloda és Idegenforgalmi Kft


Offers

 • Thank you for your understanding

  Imortant information!

  Our plunge pool and treading pool is closed for maintenance until 16.07.

  Details
 • Enjoy our kidness!

  1 night relax

  Half-board service, use of the medical and wellness department!

  Details
 • Wellness, Holiday, Relax

  3 days holiday

  Pampering stay with half board, free soup lunch!

  Details
 • Physical and mental relaxation, culinary pleasure!

  Holiday in Szoboszló

  Half-board service, use of the medical and wellness department!

  Details
 • Treatments in the hotel!

  Discounted medical holiday

  Pleasant healing water, ample buffet service!

  Details
 • Gift voucher

  Gifts experience to your loved ones!

  Details