Foglaljon online a legjobb árakon
Árkalkuláció / Foglalás Ajánlatkérés
Mátyás hotel

Adatvédelmi nyilatkozat

A Mátyás Király Gyógy- és Wellness Hotel
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

BEVEZETÉS

 1. Az ALFÖLD 92 Gyógyszálloda és Idegenforgalmi Kft., mint a Mátyás Király Gyógy- és Wellness Hotel üzemetetője és mint adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, valamint weboldalának és közösségi oldalának látogatóit (továbbiakban ők együttesen: érintett(ek), vagy felhasználó(k)), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a http://www.matyashotel.hu/ weboldalon, továbbá a Szálloda recepcióján papír alapon.

 2. Hivatkozva az 1. pontra, a jelen Szabályzat a természetben a 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17. szám alatt található ALFÖLD 92 Gyógyszálloda és Idegenforgalmi Kft. által nyújtott, és az érintettek által különböző úton vagy módon elérhető szolgáltatásaihoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

 3. Adatkezelő törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, így különösen az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember hó 29. napján kiadott ajánlását, és ezért a lehető legérthetőbben fejezi ki az adatvédelmi szabályokat, szükség esetén példákkal magyarázva azokat, valamint részletesen bemutatja az egyes adatkezelési tevékenységeket, hogy az érintett mindezek ismeretében tudja eldönteni azt, hogy önkéntes hozzájárulását adja azokhoz, vagy sem.

 4. Bár az előzetes tájékoztatás kötelezettségét jelen Szabályzattal az Adatkezelő teljesíti, de a könnyebb olvashatóság és átláthatóság érdekében a jelen Szabályzattól formailag elkülönülő Adatvédelmi Tájékoztatót is közzétesz, amely a Szabályzat mellékletének tekintendő, és amelyet a Szabályzat magyaráz és tölt meg részletes tartalommal.

 

1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE

 1. Jelen Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat szempontjából
  Adatkezelő
  1. a Mátyás Király Gyógy- és Wellness Hotel üzemeltetője, az ALFÖLD 92 Gyógyszálloda és Idegenforgalmi Kft.
   a) székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17.
   b) tényleges adatkezelés címe: Mátyás Király Gyógy- és Wellness Hotel, 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17.
   c) tényleges adatkezelés webcímei (egyben Adatkezelő internetes elérhetőségei):
   1. http://www.matyashotel.hu/
   2. https://www.facebook.com/MatyasKiralyHotel
   d) cégjegyzékszám: 09-09-001604
   e) adószám: 11140368-2-09
   f) telefonszám: +36 (52) 360-200
   g) e-mail: hotel@matyashotel.hu
   h) fax: +36 (52) 361-974
   i) önállóan képviseli: Adamkó János ügyvezető
   j) Adatkezelés nyilvántartási számok: NAIH-113739/2017., NAIH-113743/2017., NAIH-113957/2017., NAIH-113736/25017., NAIH-113744/2017., NAIH-117548/2017., NAIH-117545/2017., NAIH-117547/2017., NAIH-117546/2017.

  2. a Munkatárs, akinek tevékenységével kapcsolatban az ALFÖLD 92 Gyógyszálloda és Idegenforgalmi Kft. teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában.

 

2. A SZABÁLYZAT CÉLJA

 1. A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személyek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően.

 2. Hivatkozva a 2.1 pontban meghatározottakra, a jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az Adatkezelő mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete,
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
  • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény,
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek.

 3. Az Adatkezelő tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintetek információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

 

3. SZABÁLYZAT HATÁLYA

 1. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2017. január hó 1. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.

 2. Személyi hatály kiterjed
  1. az Adatkezelőre, továbbá
  2. a Munkatársakra, Partnerekre; valamint
  3. azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák,
  4. továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

 3. Hivatkozva a 2. pont iii. és iv alpontjaiban meghatározottakra, az érintettek személyek köre az alábbiakban kerül meghatározásra. Az Adatkezelő tehát elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik
  1. telefonon, elektronikus úton – például a hotel@matyashotel.hu e-mail címre küldött adataikkal, weboldalon, közösségi oldalon keresztül – vagy más módon, vagy más fórumon keresztül ügyfélkapcsolat kialakítása céljából jelentkeztek, az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vették vagy megigényelték, vagy
  2. telefonon, elektronikus úton, vagy más módon, vagy más fórumon keresztül ügyfélkapcsolat kialakításán kívül eső más okból vagy célból jelentkeztek az Adatkezelőhöz, vagy
  3. az Adatkezelő szolgáltatásait személyesen igénybe veszik.

 4. Az Adatkezelő ezen túlmenően külön adatállományokban kezeli azon személyek adatait is, akik az Adatkezelővel Munkatársi vagy Partneri viszonyban vannak.

 5. Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik. Papíralapú adatkezelés esetében Adatkezelő a jelen szabályzattól formailag különálló iratkezelési szabályzatot is bevezet és működtet, amely a jelen Szabályzat szerinti általános rendelkezéseket kiegészíti, és amelyre a jelen Szabályzat hatálya kiterjed, ezért a jelen Szabályzat mellékletének tekintendő.

 

4. FOGALOMMEGHATÁROZÁS

 1. Adatkezelő a következő fogalmakat használja a jelen Szabályzatban és annak mellékleteiben, ezért javasolja a fogalmak részletes áttekintését.
  • Érintett vagy Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, példálózó felsorolással élve az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, stb.;
  • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett arcképe, hangja, neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  • Szálloda: a 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17. szám alatt található Mátyás Király Gyógy- és Wellness Hotel, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;
  • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez, így tehát a hozzájárulásnak 3 alapeleme van: az önkéntesség, a határozottság, és a megfelelő tájékozottság;
  • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja, így a jelen Szabályzat szempontjából Adatkezelő az 1. fejezet a) és b) pontja alapján meghatározott személy;
  • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése, példálózó felsorolással élve (információkérés, ajánlatkérés, szobafoglalás, bejelentkezés, stb.);
  • Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
  • Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
  • Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
  • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; a könnyebb érthetőség kedvéért, példálózó felsorolással élve adatfeldolgozás a könyvelési feladatok ellátása;
  • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  • Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
  • Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, így például az adatokat tartalmazó irat ledarálása;
  • Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
  • Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
  • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
  • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
  • Egészségügyi adat: az 1997. évi XLVII. törvény 3. § a) pontja alapján az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 4. cikk 15. pontja alapján egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
  • Egészségügyi dokumentáció: az 1997. évi XLVII. törvény 3. § e) pontja alapján a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától, ahol a betegellátó az Adatkezelő;
  • Partner: az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd) jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő - az érintett hozzájárulását követően - személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy végezhetnek;
  • Munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában;
  • Adatgazda: az a Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott;
  • Weboldal: a http://www.matyashotel.hu/ portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;
  • Közösségi oldal: példálózó felsorolással élve a https://www.facebook.com/MatyasKiralyHotel portálon található oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi.

 

5. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

 1. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelete alapján az alábbiakban kerültek meghatározásra és az érintettek felé tájékoztatásra.

 2. Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jelen fejezet szerinti jogaival a hotel@matyashotel.hu e-mail címre küldött kérelmével, vagy Adatkezelő más elérhetőségén keresztül élhet.

 3. A tájékoztatás joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga”: A 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad
  1. az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
  2. az adatkezelés céljáról,
  3. az adatkezelés jogalapjáról,
  4. az adatkezelés időtartamáról,
  5. adott esetben az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
  6. adott esetben ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,
  7. adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, valamint a logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
  8. adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe,
  9. az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
  10. az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.

 4. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 5. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatást meg kell tagadni a 2011. évi CXII. törvény alapján,
  1. ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását.
  2. az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 6. Adatkezelő az elutasított tájékoztatási kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíteni köteles.

 7. A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ugyanakkor, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is.

 8. A törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki.

 9. Az adatokat a fenti eseten kívül az Adatkezelő törölni köteles a 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján, ha
  1. az adat kezelése jogellenes;
  2. az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  3. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  4. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
  5. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  6. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  7. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  8. a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 10. Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
  • Magyarázat: Az interneten megvalósuló adatkezelések kapcsán nem elegendő a törléshez való jogot biztosítani, hiszen az adatok nem csak egy adatkezelőnél rögzülnek, hanem sok más adathordozón is, ezentúl a keresőmotorok a korábban tárolt verziókat is elérhetővé teszik. Az új általános adatvédelmi rendelet szabályai értelmében az internet sajátosságaira tekintettel azt is lehetővé kell tenni, hogy az érintett az adatok minden lehetséges elérési pontján töröltethesse azokat, hiszen csak ez vezet el a tényleges joggyakorláshoz.

 11. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való jog” EU-s rendeletből fakadó korlátaira, amelyek a következők:
  1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
  2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
  3. népegészségügy területét érintő közérdek;
  4. az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  5. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.

 12. Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

 13. Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 14. Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, az adatokat zárolja. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

 15. Az EU rendelete alapján az adatokat zárolni kell, ha
  1. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  2. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  3. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 16. Ha az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 17. Adatkezelő ezúton kiemelten felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az érintett helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 18. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében meghatározottakról, és/vagy helyesbíti az adatokat, és/vagy törli és/vagy korlátozza (zárolja) az adatokat, vagy tesz meg egyéb lépéseket a kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok.

 19. Az Adatkezelő a helyesbítés, a törlésről, az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről írásban értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, átadták. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő arról is írásban értesíteni köteles az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg, és köteles pontosan megjelölni a ténybeli és jogi okot, valamint az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket: a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulás lehetőségét.

 20. Az „adathordozhatósághoz való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy
  1. a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
  2. ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
   a) az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és
   b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 21. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 22. A jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 23. A tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha
  1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 24. Az érintett tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
  • Egy példa erre: Az érintett a személyes adatainak marketing célú értékesítése (eladása) ellen akkor is tiltakozhat, ha korábban ehhez hozzájárult. Ebben az esetben az adatokat értékesítés céljából a továbbiakban kezelni nem lehet.

 25. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 26. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 27. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

 28. Érintett jogai az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban, ideértve a profilalkotást:

 29. Kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek értékelésén alapuló döntés meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést
  1. valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve, hogy azt az érintett kezdeményezte, vagy
  2. olyan törvény teszi lehetővé, amely az érintett jogos érdekeit biztosító intézkedéseket is megállapítja.

 30. Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén az érintettet - kérelmére - tájékoztatni kell az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani.

 31. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

 32. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  www: http://www.naih.hu
  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 33. Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
  1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
  Levélcím: 1525. Pf. 75
  Tel: (06 1) 457 7100
  Fax: (06 1) 356 5520
  E-mail: info@nmhh.hu

 34. Kártérítésre és sérelemdíjra vonatkozó törvényi szabályok: Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 35. Abban az esetben, ha Adatkezelő adatfeldolgozót vett igénybe, az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 36. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

6. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

 1. Jelen szabályzat rendelkezése valamint az Adatkezelő gyakorlata nem lehet ellentétes az adatkezelési elvekkel.

 2. Jelen szabályzat a következő adatkezelési elveket vezeti be kihirdetése napjától, amely elvek kötelező rendelkezések és iránymutatásul szolgálnak olyan kérdésekben, amelyeket a jelen szabályzat nem tárgyal.
  1. Személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. – „Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve –
  2. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. – Célhoz kötöttség elve –
  3. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Mindezeknek megfelelően Adatkezelő csak és kizárólag olyan adatot kezel, amely feltétlenül szükséges. – Arányosság, szükségesség, „adattakarékosság” elve –
  4. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
  5. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. – „Pontosság” elve –
  6. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. – „Korlátozott tárolhatóság” elve –
  7. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról. – „Integritás és bizalmasság” elve –
  8. Az Adatkezelő felelős az a-g.) pontoknak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. –„Elszámoltathatóság” elve –

 

7. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE, CÉLJA

 1. Összhangban a jelen szabályzat céljával, a 10. fejezetben meghatározott adatkezelések akkor és annyiban jogszerűek, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
  1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
  2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
  3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
  4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
  5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
  6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
  7. Az f) pont nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre.

 2. Magyarázva és kibontva az 1. pont a-g. alpontjait, az adatkezelések általános céljai a következők:
  1. Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése, megkötése, végrehajtása, így különösen
   1. az érintett, a Munkatárs, a Partner adatainak felvétele, tárolása és kezelése a velük történő kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz; valamint
   2. az érintetti adatok kezelése az érintett irányába a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban;
   3. a Munkatárs adatainak kezelése a szerződéses viszonyából fakadó kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban;
   4. a Partner adatainak kezelése a szerződéses viszonnyal kapcsolatban;
   5. Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételét szolgáló egyéb adatállományok kezelése;
   6. érintett adatainak továbbítása a Partner irányába, amennyiben az elkerülhetetlen, az érintett irányába történő szolgáltatást elősegíti és ahhoz az érintett előzetesen hozzájárult;
   7. a Partner adatainak továbbítása az érintett irányába;
  2. Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése;
  3. Adatkezelővel kötött szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése;
  4. Adatkezelő szolgáltatásaival, értékesítéseivel kapcsolatos visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása;
  5. az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén az Adatkezelő által történő, közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú megkeresés;
  6. az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a szokások felmérése.

 3. Adatkezelő az egyes adatkezelési tevékenységek meghatározása során pontosan is megnevezi az adatkezelés egyedi jogalapját/jogalapjait és célját/céljait.

 

8. ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az önkéntes hozzájárulás és kötelező adatkezelés

 1. Főszabály az, hogy az adatkezelés (lásd 10. fejezet) jogalapja az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.

 2. Az előzetes hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi követelményt, tehát
  a. az önkéntességet,
  b. a határozottságot (egyértelműséget) és a tájékozottságot is teljesíti.

 3. Az érintett önkéntes adatszolgáltatása esetén az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a magatartást is, amellyel az érintett a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás, ideértve a jelen Szabályzatot is, automatikusan kiterjed, vagy éppen azt a magatartást, amely során – előzetes tájékoztatás után – az érintett az Adatkezelő által üzemeltetett kamerarendszerrel megfigyelt területre belép és ott tartózkodik, ha ilyen térfigyelő rendszert az Adatkezelő üzemeltet.

 4. A hozzájárulásból félreérthetetlenül következnie kell, hogy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az Adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult. - Példák: a weboldalon található elérhetőségek használata ügyfélkapcsolat céljával, vagy a weboldalon jelölőnégyzet használata feliratkozáshoz/elfogadáshoz/hozzájáruláshoz.

 5. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.
  • Egy példa lehet erre: egy személyes adatokat is tartalmazó, bármilyen célú nyilatkozaton, elkülönített helyen és jelölőnégyzettel történő hozzájárulás adása.

 6. Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 7. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozik, visszaható hatálya nincsen.

 8. A 2011. évi CXII. törvény kimondja, hogy ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

 9. Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az említett törvény
  rendelkezése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett
  hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes
  képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 10. Az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk 1. bek. alapján a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 11. A 9. pontnak megfelelően, az Adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát – ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

 12. A 2011. évi CXII. törvény 6. § 5. bekezdése alapján, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
  • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  • a saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor.

 13. Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, úgy az adatkezelés kötelező. Erről az Adatkezelő az érintettet – ideértve a Munkatársat és Partnert is – részletesen tájékoztatja a jelen Szabályzatban és egyéb szabályzatokban, amelyek a jelen Szabályzat mellékleteinek tekintendők és ezzel együtt értelmezendők.

 14. Kötelező az adatok felvétele és átadása az illetékes elsőfokú állami adó és vámhatóság felé (elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon) a biztosítási jogviszony kapcsán, az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény és az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján, így tehát például munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony és megbízási jogviszony esetén. A törvényi kötelezettségeket, a rögzítendő és átadandó adatokat, valamint a követendő eljárást a jelen Szabályzat és az említett jogszabályok, valamint az adó- és vámhatóság tájékoztatói, hirdetményei tartalmazzák részletesen.

 15. Kötelező az adatkezelés a név, születési hely és idő, lakcím, állampolgárság vonatkozásában a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján hozott, a helyi önkormányzat idegenforgalmi adó megállapítására vonatkozó rendelete alapján.

 16. Kötelező az adatkezelés az egészségügyi adat vagy egészségügyi dokumentáció tekintetében, ha az Adatkezelő tudomására jut.

 17. Kötelező az adatkezelés panaszfelvétel esetében az érintett, mint fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a panasz tartalma, a bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasszal kapcsolatos Adatkezelői álláspont, a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma vonatkozásában. A kötelező adatkezelés a fenti adatok vonatkozásában a 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján 5 év.

 

9. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 1. Az adatkezelés időtartama minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység (lásd 10. fejezet) esetében
  1. a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy
  2. adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig,
  3. bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –
  4. azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év.

 2. Kötelező adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény, vagy önkormányzati rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát.

 3. Jelen Szabályzat az egyes adatkezelésekre vonatkozóan az 1. pontban meghatározott időtartamtól eltérő, de jogszabály által megengedett időtartamot is meghatározhat.

 

10. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KEZELT ADATOK KÖREI

10.1 Általános rendelkezések az egyes adatkezelési tevékenységek kapcsán, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele

 1. Általános szabály az, hogy az Adatkezelő által nyújtott adatkezelési tevékenységek, szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, általános célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás. A jelen fejezetben meghatározott személyes adatokat - az egyes alpontokban foglalt kivételekkel - az Adatkezelő a jelen Szabályzat 8.1. szakaszában meghatározott főszabály szerinti ideig őrzi, majd törli, vagy az érintett kérésére a kérelem beérkezésétől számított 1 munkanapon belül, vagy az érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedély visszavonásának beérkezésétől számított 1 munkanapon belül törli azokat.

 2. A fenti általános szabályt kiegészíti a jogszabály által kötelezően elrendelt adatkezelés, amelyről Adatkezelő az érintetteket az egyes adatkezelések meghatározása során tájékoztatja.

 3. Általános szabály, hogy
  1. az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik az érintett igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének.
  2. bármely adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezeket az adatállományokat kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott Munkatársa(i) ismerheti(k) meg.
  3. Munkatárs(ak) az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét harmadik személynek nem továbbítja(k), és megtesz(nek) minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
  4. bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt adatok módosítását, törlését és/vagy zárolását, valamint az adatkezelésről részletes tájékoztatás kérését érintett a következő e-mail címre küldött kérelemmel teheti meg, ha az adott adatkezelési tevékenység meghatározásánál más elérhetőség nincs megadva: hotel@matyashotel.hu
  5. az egyes adatkezelési tevékenység során megadandó adatok érintett általi megadása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele.

 4. Adatkezelő a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a http://www.matyashotel.hu/ oldalon megtalálhatóak.

 

10.2 Információ kérése

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.

 2. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

 4. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
  • név*
  • telefonszám
  • e-mail cím*
  • kérdés tartalma*
  A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 5. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

 6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Az érintett a számára elérhető úton keresztül vagy módon (pl. elektronikus úton, vagy személyesen, vagy telefonon, és/vagy további más módon, vagy fórumon) egyeztethet az Adatkezelő Munkatársával az Adatkezelő szolgáltatásairól és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
  2. A Munkatárs az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.
  3. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

 

10.3 Ajánlatkérés

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek.

 2. Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

 4. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
  • vezetéknév*
  • keresztnév*
  • telefonszám*
  • e-mail cím*
  • érkezés napja*
  • távozás napja*
  • felnőttek száma*
  • gyermekek száma*
  • szobák száma*
  • szolgáltatás részletei/kérdés
  A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 5. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

 6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Az érintett a számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi adatait az Adatkezelő részére.
  2. Adatkezelő számára a weboldalon keresztül megadott adatok email-ben jutnak el.
  3. A Munkatárs az érintett ajánlatkérésére megfelelő ajánlatot dolgoz ki, vagy ha az ajánlatadáshoz szükséges információ beszerzése, az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép és az információ birtokában dolgozza ki az ajánlatot, majd azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az ajánlatkérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.
  4. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az ajánlatkérés során megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy az ajánlatot pontosítsák, vagy hogy az érintett megrendelését megerősíthesse.

 

10.4 Szobafoglalással és/vagy csomagajánlattal kapcsolatos adatkezelés

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelő részére szobafoglalási igényt juttassanak el.

 2. A szobafoglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.

 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltetett Szállodába személyes adatainak megadásával szobát foglal.

 4. A kezelt adatok köre:
  • vezetéknév*
  • keresztnév*
  • telefonszám*
  • e-mail cím*
  • érkezés napja*
  • távozás napja*
  • felnőttek száma*
  • gyermekek száma*
  • szobák száma*
  • szolgáltatás részletei/kérdés
  A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 5. Az adatkezelés célja a szobafoglalási igény feldolgozása, az adott szoba és az érintett összekapcsolásával a szoba lefoglalása, valamint kapcsolattartás az érintettel.

 6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Az érintett a számára elérhető úton keresztül vagy módon adatait eljuttathatja az Adatkezelő részére, és ezzel a lépéssel a szobafoglalást elindítja.
  2. Adatkezelő számára a weboldalon keresztül megadott adatok email-ben jutnak el.
  3. Adatkezelő Munkatársa az erre a célra rendszeresített elektronikus nyilvántartási (foglalási) rendszerbe manuálisan betáplálja az érintett által megadott adatokat és e program segítségével összekapcsolja azokat a Szálloda adott szobájával, ha van ilyen elérhető az adott igényelt időszakban, ezzel létrehozva a szobafoglalást.
  4. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az ajánlatkérés során megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a szobafoglalási igényt, vagy kapcsolódó egyéb kérdést pontosítsák, vagy hogy az érintett szobafoglalási igényét megerősíthesse.
  5. A szoba lefoglalásáról, vagy a szobafoglalási igény visszautasításáról és annak okáról a Munkatárs értesíti az érintettet.

 

10.5 Bejelentkezés és a bejelentő lap/vendég- és idegenforgalmi nyilvántartás4

 1. Érintett az érkezésekor, a lefoglalt és visszaigazolt szobájának elfoglalása előtt bejelentőlapot és/vagy a helyi önkormányzat szerint meghatározott vendég- és idegenforgalmi nyilvántartást szolgáló könyvet tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá az érintett beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti.

 2. A bejelentkezés, a bejelentő lap kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul, de a szolgáltatások igénybe vételének feltétele, és a 6. pontban meghatározott adatok vonatkozásában – ha azokat az érintett önkéntesen megadta –, az adatkezelés kötelező.

 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltetett Szállodába személyes adatainak megadásával bejelentkezik, bejelentő lapot tölt ki.

 4. A kezelt adatok köre:
  • családi név*
  • keresztnév*
  • születési hely és idő*
  • lakcím*
  • e-mail cím
  • személyi ig. szám
  • állampolgárság*
  • gépkocsi rendszám
  • elutazás dátuma
  • tartózkodás célja – üzleti, konferencia, üdülés, gyógyüdülés
  • fizetés módja – készpénz, hitelkártya, voucher, egyéb
  A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 5. Az adatkezelés célja a jogszabályoknak (különösen az idegenrendészeti és idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályoknak) történő maradéktalan megfelelés biztosítása, a szálláshely szolgáltatási szerződés létrejötte, továbbá teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, valamint az esetleges igényérvényesítés és kapcsolattartás az érintettel.

 6. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzat idegenforgalmi adó megállapítására vonatkozó rendelete alapján, kötelező az adatkezelés a név, születési hely és idő, lakcím, állampolgárság vonatkozásában, így azok az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének jogszabályi feltételei.

 7. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy tekintettel a 2011. évi CXII. törvény 6.§ 5. bekezdésében foglaltakra, az érintett által önként megadott adatokat az adóval (különösen az idegenforgalmi adóval) kapcsolatos jogszabályokból fakadó kötelezettségeinek teljesítése céljából, valamint jogos érdekeinek érvényesítése céljából, az érintett további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 8. A papír alapú bejelentkező lapok és egyéb papír alapú, adatokat tartalmazó iratok őrzésére, tárolására, megsemmisítésére vonatkozóan az Adatkezelő a jelen szabályzatnak és az Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően jár el.

 9. A bejelentő lapon az e-mail cím megadásával a Vendégnek lehetősége van feliratkozni az Adatkezelő hírlevelére. A hírlevélre vonatkozóan egyebekben a jelen szabályzatban foglaltak az irányadóak.

 

10.6 Kamerarendszer

 1. Az Adatkezelő által üzemeltetett Szálloda területén kamerák üzemelnek az érintettek személyi és vagyoni biztonsága érdekében és egyéb célokból. Ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel.

 2. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő táblák formájában kihelyezett tájékoztatása, valamint a recepción elérhető kameraszabályzata alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.

 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a Szálloda térfigyelő rendszerrel érintett egységeibe bemegy, illetve ott tartózkodik.

 4. A kezelt adatok köre: Az üzemeltett kamerarendszer által rögzített érintetti képmás, hang, és egyéb személyes adatok.

 5. Az adatkezelés célja a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, vendégpanasz kivizsgálása, stb. Az adatkezelés célja minden egyes kamera esetében külön kerül meghatározásra a vonatkozó kameraszabályzat mellékletében.

 6. A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló, 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17. szám alatt található iroda.

 7. A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban az Adatkezelő a jelen Szabályzattól formailag elkülönülő kameraszabályzatban rendelkezik azzal a kikötéssel, hogy a nevezett kameraszabályzat kizárólag a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat rendelkezéseivel együtt értelmezendő, a Kameraszabályzat az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat mellékletének tekintendő és elérhető a recepción.

 

10.7 Törzsvendég program

 1. Az Adatkezelő törzsvendég programja egy, az érintettek egy bizonyos csoportja számára nyújtott exkluzív szolgáltatás, amelynek célja akciókról történő tájékoztatás és kedvezmények nyújtása a programban résztvevő érintettek részére.
 2. A törzsvendég programban történő részvétel a jelen Szabályzattól formailag elkülönülő szabályzatban meghatározott feltétel teljesítéséhez kötött és az érintett önkéntes hozzájáruláson alapul.

 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki korábban már igénybe vette az Adatkezelő szolgáltatásait, teljesítette a törzsvendéggé válás feltételeit és személyes adatainak megadása mellett törzsvendég kíván lenni.

 4. A kezelt adatok köre:
  • név*
  • cím*
  • telefonszám*
  • e-mail cím*
  • szállodában történő tartózkodás dátumai*
  • hírlevélre történő feliratkozás jelzése
  A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 5. Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és ellenőrzése, az érintettek tájékoztatása a kizárólag törzsvásárlóknak/törzsvendégeknek szóló kedvezményekről, akciókról, egyebekről, kapcsolattartás.

 6. A tagsági státusz az utolsó igénybe vett szolgáltatás igénybevételétől számított 3 (három) év után inaktívvá válik.

 7. Előfordulhat, hogy a kizárólag törzsvendégek számára biztosított egyéb akcióban, programokban történő részvételhez további személyes adatok megadására van szükség, de ilyen esetekben az Adatkezelő az adatbekéréssel egyidejűleg írásban tájékoztatja az érintettet az adatkezelés céljáról, módjáról és időtartamáról. Az ilyen írásbeli tájékoztatók a jelen Szabályzat mellékleteinek tekintendők, és ezért azokra kiterjed a Szabályzat hatálya.

 8. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Adatkezelő nyilvánossá, az érintettek számára elérhetővé teszi a törzsvendéggé válás feltételeit a weboldalán és a recepción.
  2. A programba történő önkéntes regisztráció papír alapon vagy elektronikusan történhet.
  3. Jelentkezés hiányában Adatkezelő automatizált rendszer használatának segítségével megállapíthatja a jogosultság feltételeinek összevetésével, hogy mely érintett jogosult a törzsvendég státuszra és erről elektronikus úton értesítheti az érintetteket. Az érintett, amennyiben élni kíván a státusz nyújtotta kedvezményekről, önkéntesen kérheti az erre a célra szolgáló nyilvántartási rendszerbe történő felvételét.
  4. Az Adatkezelő Munkatársai az igényeket és kérelmeket feldolgozzák.
  5. Ha igény érkezik, úgy Adatkezelő Munkatársai az erre a célra rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerben megvizsgálják azt, hogy az érintett megfelel-e a törzsvendéggé válás feltételeinek és a vizsgálat eredményéről az érintettet írásban értesítik.
  6. Amennyiben az érintett megfelel a feltételeknek, úgy Munkatárs az érintett részére egy kódot ad, amely segíti a törzsvendég azonosítást megrendelést, kapcsolattartást vagy más tevékenységet.
  7. Munkatárs a kódot külön adatállományban rögzíti a későbbi visszakereshetőség okán.
  8. Adatkezelő Munkatársa, ha az érintett a regisztráció során külön kérte, úgy e-mail címét speciálisan a törzsvendégek részére készített hírlevél küldés céljából kezeli. A törzsvendégek részére történő hírlevél küldéssel kapcsolatban a jelen Szabályzat hírlevél küldéssel foglalkozó rendelkezései kötelezőek.
  9. Érintett az ilyen hírlevelekben található, kedvezményre jogosító kódot a szobafoglalás során felhasználhatja.

 

10.8 Ajándékutalvánnyal/kuponnal kapcsolatos adatkezelés

 1. Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintett különböző ajándékutalványokat/kuponokat vásároljon, amelyeket az adott értékben fel lehet használni az Adatkezelő szolgáltatásaira.

 2. Az ajándékutalvány/kupon megrendelése és felhasználása önkéntes hozzájáruláson alapul.

 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki ajándékutalványokat/kuponokat kíván vásárolni, vagy beváltani az Adatkezelő valamely szolgáltatásával kapcsolatban.

 4. A kezelt adatok köre:
  • érintett, mint megrendelő neve*
  • ajándékutalvány kedvezményezettjének neve, vagy annak jelzése, hogy az ajándékutalványt a birtokosa használhatja fel (név nélküli kedvezményezett)*
  • telefonszám*
  • e-mail cím*
  • utalvány értéke*
  • fizetési mód meghatározása
  • szállítási cím
  A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 5. Az adatkezelés célja az, hogy az érintett adatainak megadásával ajándékutalvánnyal/kuponnal kapcsolatos egyedi ajánlatot kaphasson, ajándékutalványt/kupont rendelhessen meg és/vagy válthasson be, valamint kapcsolattartás.

 6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Az ajándékutalvánnyal/kuponnal kapcsolatos ajánlatkérés, valamint a megrendelés az Adatkezelő által biztosított, érintett számára elérhető úton keresztül vagy módon történhet az említett adatok megadása mellett.
  2. A beérkező adatokat Adatkezelő Munkatársa kezeli és az érintett számára ajánlatot dolgoz ki, amelyet írásban, azon az úton, ahogy a kérés eljutott az Adatkezelőhöz, eljuttat a részére, vagy személyes megrendelés esetén, vele szóban közöl.
  3. Amennyiben az érintett az ajánlatot elfogadja, a Munkatárs a megrendelést írásban visszaigazolja, vagy személyes megrendelés esetén, az ajándékutalványt előkészíti.
  4. Amennyiben érintett az ajándékutalvánnyal kapcsolatos díjat az Adatkezelő számára a meghatározott módon és időben megfizette, úgy Adatkezelő Munkatársa az ajándékutalványt kiállítja és az érintett számára elküldi, vagy számára – személyes átvétel esetén – átadja.
  5. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az igénylés vagy beváltás során megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy az igénylés vagy beváltás részleteit pontosítsák, vagy hogy az érintett azt megerősíthesse.

 

10.9 Kérdőív, értékelő rendszer

 1. Az érintettek az Adatkezelőnél alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként kérdőív útján, illetve az értékelő rendszer segítségével adhatják meg véleményüket.

 2. Az értékelő kérdőív kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul.

 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette és értékeli azokat a minőség javítása és/vagy visszajelzés céljával.

 4. A kérdőív kitöltésekor az érintett megadhatja az alábbi személyes adatait:
  • név
  • szobaszáma
  • érkezés dátuma
  • e-mail cím
  • szöveges értékelés
  • Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos, több fokozatú értékelés
  • látogatás célja
  • a hotelválasztás oka

 5. Az adatkezelés célja a szolgáltatások minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás.

 6. Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve az Adatkezelő által az érintett részére történő válaszadás biztosítását szolgálják.

 7. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon értékelheti az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokat kérdőív kitöltésével és/vagy szabadszavas szöveges értékeléssel.
  2. Érintett az értékelését az Adatkezelő számára tudomásul hozza elektronikus úton és/vagy papír alapon.
  3. Munkatárs az elektronikusan küldött értékeléseket az erre a célra rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerben tárolja.
  4. Munkatárs a papír alapú kérdőíveket feldolgozza a minőség javítása céljával, és az Iratkezelési Szabályzat szerint letárolja.
  5. Amennyiben panasz merült fel, úgy Munkatárs azt az Ügyvezető utasításai alapján az érintett számára írásban megválaszolja.
  6. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

 8. Adatkezelő a kérdőívek és értékelő rendszer segítségével kapott véleményeket, az adott érintettre nem visszavezethető, az érintett nevével nem összekapcsolható adatokat statisztikai célokból is felhasználja.

 

10.10 Hírlevél küldése

 1. Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

 2. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

 4. A kezelt adatok köre:
  • név*
  • e-mail cím*
  A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 5. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

 6. Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a jelen Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.

 7. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett hozzájárulásával történik.

 8. Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy a 11. pont szerinti esetben megerősítést nem ad.

 9. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint a hotel@matyashotel.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

 10. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: ALFÖLD 92 Gyógyszálloda és Idegenforgalmi Kft., 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17.

 11. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez a megerősítő levél kiküldését követő 15 napon belül, a 16. napon az Adatkezelő törli az adatállományból.

 12. Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

 13. A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat.

 

10.11 Vendégkönyv

 1. Érintett a Mátyás Király Gyógy- és Wellness Hotel recepcióján papír alapon elérhető vendégkönyvbe véleményt, megjegyzést írhat adatainak megadásával párhuzamosan.

 2. A vendégkönyv használata önkéntes hozzájáruláson alapul.

 3. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette és tapasztalatait, véleményét a vendégkönyv segítségével kívánja megosztani az Adatkezelővel és másokkal.

 4. A kezelt adatok köre:
  • név
  • cím
  • e-mail cím
  • megjegyzés, vélemény

 5. Az adatkezelés célja az, hogy az érintett az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos véleményét kinyilváníthassa az Adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítása érdekében, továbbá Adatkezelő részéről kapcsolattartás az érintettel esetleges vendégpanasz miatt.

 6. Érintett tudomásul veszi, hogy a vendégkönyvet más érintettek, és harmadik személyek is elérhetik, ezért a vendégkönyv használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a vendégkönyvben meghatározott adatait más érintettek, valamint harmadik személyek is megismerhessék. Tekintettel arra, hogy Adatkezelő a vendégkönyvben megadott adatokat nem vizsgálja, de a vendégkönyvet elérhetővé teszi, ezért a vendégkönyv használatáért Adatkezelő felelősséget nem vállal. Ennek megfelelően érintett a vendégkönyvet körültekintően kell, hogy használja.

 

10.12 Wellness-gyógyászat és egészségügyi adatok, dokumentációk kezelése

 1. Adatkezelő az érintettek nagyobb kényelme érdekében wellness részleget működtet.

 2. A wellness részleg használata önkéntes hozzájáruláson alapul.

 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által biztosított wellness részleg szolgáltatásainak igénybevétele előtt vagy során adatokat oszt meg az Adatkezelővel.

 4. A kezelt adatok köre:
  • név
  • szobaszám
  • egészségügyi adat
  • egészségügyi dokumentáció

 5. Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, a wellness részleg használatával kapcsolatos jogosultságainak ellenőrzése, a szolgáltatás megfelelő biztosítása és kapcsolattartás.

 6. A wellness szolgáltatások között Adatkezelő biztosít olyan egészségügyi szolgáltatásokat, gyógykezeléseket is, amelyek igénybevétele esetén érintett egészségügyi adatokat oszthat meg orvossal, aki a rá vonatkozó etikai és jogszabályi előírások betartásával kezeli az adatokat.

 7. Az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges egészségügyi adatokhoz kizárólag az orvos férhet hozzá. Egészségügyi adatot az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy (így asszisztens, masszőr) a kezelést végző orvos utasításának megfelelően, valamint a feladatai ellátásához szükséges mértékben kezelhet.

 8. Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően mely egészségügyi adat felvétele szükséges. Az adatkezelés célja tehát a kezelés biztonságos és szakszerű biztosítása.

 9. Az egészségügyi adatokat kizárólag az érintett írásbeli kérésére lehet továbbítani más orvos, vagy harmadik személy részére, továbbá az érintett hozzájárulását kell kérni ahhoz, hogy az így rögzített adatokat egy, az érintettet korábban nem kezelő orvos megismerhesse, azzal, hogy az érintett háziorvosa részére az egészségügyi adatok csak az érintett kifejezett tiltakozása esetén nem továbbíthatók.

 10. Adatkezelő és a képviseletében eljáró Munkatárs a tudomására jutott orvosi titkot köteles megtartani.

 11. Egészségügyi adatokat, egészségügyi dokumentációt adatfeldolgozó számára az Adatkezelő nem továbbít.

 12. Adatkezelő vagy meghatalmazottja mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha
  1. az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására az érintett, illetve törvényes képviselője írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint
  2. az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség.

 13. Az érintett jogosult tájékoztatást kapni a gyógykezeléssel összefüggésben történő adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról másolatot kaphat.

 14. Az ilyen jog az érintett ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személyt, az érintett ellátásának befejezését követően az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott személyt is megilleti.

 15. Amennyiben az érintett önkéntes hozzájárulása alapján az Adatkezelő tudomására jut egészségügyi adat, egészségügyi dokumentáció, úgy azok kezelését az Adatkezelő az 2011. évi CXII. törvényben és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli.

 16. Az egészségügyi dokumentációt, és egészségügyi adatot a 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig, a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell az Adatkezelőnek megőriznie.

 17. Az egészségügyi szolgáltatások során felvett adatok kezeléséről bővebb tájékoztatást az orvos, valamint a hotel@matyashotel.hu címre írott kérésére nyújt az Adatkezelő. Az adatok törlését, zárolását érintett az orvostól, valamint az Adatkezelőtől kezdeményezheti.

 

10.13 Időpontfoglalás

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől időpontot kérjenek, amely során igénybe veszik az Adatkezelő szolgáltatásait.

 2. Az időpontfoglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.

 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait meghatározott időpontban igénybe kívánja venni, ezért adatinak megadásával időpontot foglal.

 4. A kezelt adatok köre:
  • vezetéknév*
  • keresztnév*
  • telefonszám*
  • e-mail cím
  • szolgáltatás részletei
  • időpont*
  A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 5. Az adatkezelés célja az érintett számára a szolgáltatás igénybevételéhez időpont biztosítása és kapcsolattartás.

 6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelő Munkatársával az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás(ok) igénybevételének időpontjáról/időpontjairól.
  2. Az Adatkezelő Munkatársa az időpontfoglalás során az Adatkezelő számára feltárt adatokat elektronikus nyilvántartási rendszerben és/vagy papíralapon rögzíti és a lefoglalt időpontot az érintett felé szóban és/vagy írásban megerősíti.
  3. Amennyiben érintett az időponttal lefoglalt szolgáltatás során egészségügyi adatot, vagy egészségügyi dokumentációt tár fel az Adatkezelő számára, úgy a 10.12. pont szerinti adatkezelésben meghatározottakat megfelelően kell alkalmazni.
  4. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az időpont esetleges elmaradásáról tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

 

10.14 Asztalfoglalási igénnyel kapcsolatos adatkezelés

 1. Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az általa üzemeltetett étterembe az érintett asztalt foglaljon adatainak megadásával.

 2. Az asztalfoglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.

 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki asztalt kívánt foglalni adatainak megadásával.

 4. A kezelt adatok köre:
  • titulus
  • vezetéknév*
  • keresztnév*
  • lakcím
  • utca
  • irányítószám
  • település
  • ország
  • telefonszám*
  • faxszám
  • e-mail cím*
  • dátum
  • időpont*
  • létszám*
  • étlapról történő rendelés jelzése
  • menüajánlat jelzése
  • etetőszék igénylésének jelzése
  • fizetési mód
  • megjegyzés
  • hírlevélre történő feliratkozás jelzése
  • postai úton történő hírlevelezésre való feliratkozás jelzése
  A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 5. Az adatkezelés célja az asztal lefoglalása, az érintettek beazonosítása és a kapcsolattartás.

 6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon asztalfoglalási igényt adhat az Adatkezelő részére.
  2. Adatkezelő Munkatársa az erre a célra rendszeresített elektronikus vagy papír alapú nyilvántartási (foglalási) rendszerbe manuálisan betáplálja az érintett által megadott adatokat és összekapcsolja azokat egy adott asztallal, ha van ilyen elérhető az igényelt időszakban, ezzel létrehozva az asztalfoglalást.
  3. Az asztal lefoglalásáról, vagy az igény visszautasításáról és annak okáról a Munkatárs szóban és/vagy írásban értesíti az érintettet.
  4. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az asztalfoglalás esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

 

10.15 Csapatépítés és rendezvényszervezés

 1. Adatkezelő lehetővé teszi érintettek kisebb-nagyobb csoportja számára, hogy szolgáltatásait ugyanazon időpontban, egyszerre vegyék igénybe csapatépítés, vagy egyéb rendezvény során.

 2. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki más érintettekkel együtt, egyazon időpontban kívánja igénybe venni Adatkezelő szolgáltatásait csapatépítés, vagy egyéb rendezvény céljával.

 4. A kezelt adatok köre:
  • szervező, kapcsolattartó neve*
  • e-mail cím*
  • cím*
  • telefonszám*
  • érkezés időpontja*
  • távozás időpontja*
  • felnőttek száma*
  • gyermekek száma
  • érintett általi egyéb közlemény
  A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 5. Az adatkezelés célja a csapatépítéssel, egyéb rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel.

 6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon a fenti adatainak megadásával ajánlatot kérhet, időpontot foglalhat vagy információt kérhet csapatépítéssel, vagy egyéb rendezvénnyel kapcsolatban.
  2. Az Adatkezelő Munkatársa az érintett választásának megfelelően az érintett informálja, ajánlatot ad, vagy időpontot/szolgáltatást foglal le a mindenkori Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat vonatkozó részének betartása mellett.

 

10.16 Bankkártya adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 1. Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett a termékek/szolgáltatások ellenértékét bankkártyával (ideértve a hitelkártyákat) egyenlítse ki.

 2. A bankkártya adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.

 3. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki szolgáltatás-lefoglalását bankkártya adatokkal kívánja megerősíteni, és/vagy bankkártyával kíván fizetni.

 4. A kezeld adatok köre:
  • bankkártya száma
  • CVV kód
  • lejárat dátuma
  • kártyabirtokos neve

 5. Az adatkezelés célja a bankkártyával történő pénzügyi teljesítés elősegítése.

 6. Tekintettel arra, hogy érintett a Szállodában személyesen bankkártyával fizethet, amelynek adatait a terminál az adott bank felé továbbítja, a bankkártya adatok az Adatkezelő tudomására is juthatnak, de Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ilyen adat ne jusson tudomására, vagy ha tudomására kell, hogy jusson, akkor kizárólag a lehető legkevesebb adat, a lehető legrövidebb ideig és kizárólag azoknak a Munkatársaknak jusson tudomására, akiknek az a feladatik elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges.

 7. Amennyiben az Adatkezelő az ÁSZF-ben meghatározza azt, hogy az az érintettnek szálláshely-szolgáltatást (szobafoglalást) és/vagy egyéb szolgáltatás igénybe vételét bankkártya adatokkal kell garantálni, úgy az Adatkezelő garantálja azt, hogy az adatokat az adatbiztonság követelményeinek messzemenő betartása mellett tárolja az erre a célra szolgáló nyilvántartási rendszerben és az adatok kizárólag azoknak a Munkatársaknak juthatnak tudomására, akiknek azok a feladatik elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükségesek.

 

10.17 Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 1. Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett a szolgáltatások ellenértékét bankon keresztül történő átutalással egyenlítse ki.

 2. A bankon keresztül történő átutalás, és így a kapcsolódó adatok Adatkezelő részére történő közlése önkéntes hozzájáruláson alapul.

 3. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni.

 4. A kezeld adatok köre:
  • számlabirtokos neve
  • bankszámla száma
  • közlemény
  • összeg

 5. Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése.

 6. A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag azoknak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek az a feladati elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.

 7. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Érintett előre- vagy az Adatkezelő részéről történő teljesítést követő, utólagos banki átutalás során közölheti fenti adatait az Adatkezelővel, hogy a pénzügyi teljesítés megtörténjen.
  2. Érintett a banki átutalást az általa választott és számára elérhető csatornán teszi meg.
  3. A sikeres utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalás és a fenti adatok.
  4. Adatkezelő ezzel a feladattal feljogosított Munkatársa a banki átutalásokat, különösen a név, összeg, közlemény adatait ellenőrzi.
  5. A banki átutalás adatait Adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja, ha van kapcsolódó feladattal (pl. könyvelés) megbízott adatfeldolgozója.

 

10.18 Munkatársak adatainak nyilvántartása

 1. Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírásai alapján köteles adatokat felvenni, és adatokat átadni az adóhatóság irányába biztosítási jogviszony, így munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén.

 2. A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 16.§ 4. bekezdése alapján, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ alapján.

 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt, vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége fakad.

 4. Kezelt adatok köre munkaviszony esetén:
  • családi és utónév*
  • születési hely
  • születési idő*
  • anyja neve*
  • lakcím*
  • adóazonosító jel*
  • TAJ szám
  • a végzettség, szakképzettség, szakképesítés, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*
  • FEOR szám*
  • biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése*
  • biztosítás szünetelésének időtartama*
  • heti munkaidő*
  • bruttó személyi bér*
  • nettó személyi bér*
  • bankszámlaszám
  • személyazonosító igazolvány száma
  • telefonszám
  • e-mail cím
  • érintett személyes képmása
  • idegen nyelv tudása
  • munkakör, munkaköri leírás
  • vezetői megbízások
  • gyakornoki idő, vizsga, próbaidő
  • fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés
  • büntetett előélet
  • fizetési fokozat
  • tudományos kutatás (publikáció)
  • művészeti alkotói tevékenység
  • munkában töltött idő
  • munkaviszonyba beszámítható idő
  • besorolással kapcsolatos adatok
  • kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek
  A *-gal jelzett adatok megadása és átadása az adóhatóság részére jogszabály erejénél fogva kötelező.

 5. Kezelt adatok köre egyszerű foglalkoztatás esetén:
  • családi és utónév*
  • születési hely*
  • születési idő*
  • anyja neve*
  • lakcím*
  • adóazonosító jel*
  • TAJ szám*
  • egyszerűsített munka jellege*
  • munkakör megnevezése*
  • munkaviszony kezdete és megszűnésének napja*
  • alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap (naponként)*
  • rendes munkaidő
  • bruttó személyi alapbér*
  • nettó személyi alapbér*
  • bankszámlaszám
  • munkavégzés helye
  A *-gal jelzett adatok megadása és átadása az adóhatóság részére jogszabály erejénél fogva kötelező.

 6. Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén:
  • családi és utónév*
  • születési hely*
  • születési idő*
  • anyja neve*
  • lakcím*
  • adóazonosító jel*
  • TAJ szám*
  • jogviszony kezdete*
  • FEOR szám*
  • biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése*
  • biztosítás szünetelésének időtartama*
  • heti munkaidő*
  • bruttó megbízási díj *
  • nettó megbízási díj*
  • bankszámlaszám
  • munkavégzés helye
  A *-gal jelzett adatok megadása és átadása az adóhatóság részére jogszabály erejénél fogva kötelező.

 7. Az adatkezelés célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.

 8. Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig nyilvántartja.

 9. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
  1. Adatkezelő az érintettet tájékoztatja, hogy az adó- és vámhatóság felé, törvényen alapuló bejelentési kötelezettsége van a kötelezően megadandó adatok vonatkozásában, amelyet az érintett írásban tudomásul vesz.
  2. Amennyiben érintett nem kívánja tudomásul venni a törvényi kötelezettségek teljesítését, azokhoz nem járul hozzá, vele munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony, vagy megbízási jogviszony nem létesíthető.
  3. c. A tudomásulvételt követően, érintett, a jövőbeni Munkatárs, munkaviszonyt, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyt, megbízási jogviszonyt létesít az Adatkezelővel vonatkozó szerződés kötéséve, amelyet Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzat szerint letárol.
  4. d. Adatkezelő a törvényi kötelezettségeket teljesítendő, a kötelezően megadandó adatokat a saját adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével, az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, tehát az adatokat átadja.

 10. Az Adatkezelő által történő, az Adatkezelő Munkatársaival kapcsolatos adatkezelés során biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag azon Munkatárs(ak) kezelje/kezeljék, aki(k)nek az egyes, szükséges műveletek végzése során az adatkezelése elengedhetetlen.

 11. Amennyiben az Adatkezelő Munkatársaira vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az egyes Munkatársak feladatinak ellátásához, azokat más Munkatársak nem ismerhetik meg.

 12. Munkatárs, különösen, ha adatgazda is egyúttal, a jelen Szabályzatot, vonatkozó egyéb belső szabályzatokat, utasításokat és egyebeket a jogviszony kezdetének napján, de legkésőbb az első munkában töltött napon kötelesek megismerni.

 13. Munkatársak a belső adatvédelmi felelős eljárása során kötelesek annak utasítása szerint eljárni.

 

10.19 Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

 1. Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon.

 2. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

 3. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

 4. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
  • érintett publikus neve
  • publikus fotója
  • publikus e-mail címe
  • publikus egyéb adata
  • érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete
  • érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye

 5. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

 6. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

 7. Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

 8. Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

 9. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

 10. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

 

10.20 Panaszkezelés

 1. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a megrendelt szolgáltatásra és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.

 2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az a megrendelt szolgáltatásra és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

 3. A kezelt adatok köre panaszbejelentés esetén:
  • panasz azonosítója
  • név*
  • panasz beérkezésének időpontja*
  • telefonszám
  • a hívás időpontja*
  • a beszélgetés során megadott személyes adatok
  • számlázási/levelezési cím
  • panaszolt termék/szolgáltatás
  • csatolt dokumentumok
  • panasz oka*
  • maga a panasz*
  A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

 4. Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a
  kapcsolattartás.

 5. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Érintett panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közli az Adatkezelővel.
  2. Amennyiben érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az Adatkezelő panaszbejelentő nyomtatványt, vagy annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet vesz fel.
  3. Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja megtenni, úgy arra lehetősége van.
  4. Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 30 napon belül megválaszolja.
  5. Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő panaszok mielőbbi, közös érdekek szerinti rendezésére.
  6. Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

 

10.21 Weboldal látogatási adatok

I. Hivatkozások és linkek

 1. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

 2. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

  II. Cookie-k

 3. Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.

 4. Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:
  1. Feltétlenül szükséges cookie-k
   i. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.
   ii. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.
   iii. Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.
  2. Funkcionális cookie-k
   i. Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).
  3. Célzott cookie-k
   i. A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.
  4. Harmadik fél által biztosított cookie-k
   i. Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal - által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.

 5. A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

  III. Analitika, Facebook pixel (képpont)

 6. Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebooknak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebookon kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

  IV. Facebook remarketing

 7. Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebookot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

  V. Google Adwords remarketing

 8.  7. Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.

 9. Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.

 10. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.

 11. Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.

 12. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.

 

11. ADATFELDOLGOZÁS, ADATÁTADÁS ÉS -TOVÁBBÍTÁS

 1. Főszabály alapján Adatkezelő külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt adatokat maga dolgozza fel.

 2. Abban az esetben, ha Adatkezelő könyvelési, bérszámfejtési feladatokkal, és/vagy kézbesítés, csomagkiszállítás, tárhely/szerverszolgáltatás, rendszergazdai vagy egyéb, adatfeldolgozói feladatnak minősülő feladatokkal harmadik személyt bíz meg, akkor e partner, mint adatfeldolgozó adatai a Szabályzat I. sz. mellékletében kerülnek meghatározásra.

 3. Abban az esetben, ha Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, úgy a következő szabályokat kell betartani és betartatni:
  1. Az adatfeldolgozó számára az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.
  2. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, valamint az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.
  3. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
  4. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
  5. Az EU 2016/679 Rendelet 33. cikk. 2. bek. alapján az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az Adatkezelőnek.

 4. Adatok továbbítására, valamint az Adatkezelő által kezelt adatbázis más adatkezelővel történő összekapcsolására csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor.

 5. Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye meghatározott.

 6. Az érintett hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a nyilatkozatát az adattovábbítással érintett minden adat, az adattovábbítás címzettje, célja, adatkezelés várható ideje ismeretében adja meg.

  Adattovábbítás Adatkezelő szervezetén belül

 7. Adatok Adatkezelőn belül történő továbbítása kizárólag úgy történhet, ha a továbbítani kívánt adat(ok)hoz a címzett adatgazdának is van hozzáférési jogosultsága. Az adatgazda a továbbítást megelőzően köteles beszerezni a címzett adatgazda hozzáférési jogosultságával kapcsolatos információkat.

  Adattovábbítás az Adatkezelőtől eltérő harmadik fél felé

 8. Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket tájékoztató útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő Partnerei a Szabályzat I. sz. mellékletében kerülnek meghatározásra.

 9. Az előző pontnak megfelelően, Adatkezelő kizárólag azokat az adatokat továbbíthatja Partnerei számára, amelyekhez érintett előzetesen hozzájárult.

 10. Adatkezelő minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy érvényre juttassa az adatvédelem elveit és a célnak megfelelő, de a lehető legkevesebb adatot továbbítsa Partnerei irányába.

 11. Adatkezelő a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adattovábbításokon túl, az érintetti felhatalmazás alapján és körében továbbíthat adatot, ezért a más számára történő, továbbá a felhatalmazáson kívül eső más adat továbbítása tilos.

 12. A Szabályzat 11. fejezet 4. pontjához, a jogszabály által elrendelt adattovábbításához kapcsolódóan Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a 2014. évi LXXXVIII. törvény alapján az Adatkezelő az érintett személyt nem tájékoztathatja a nevezett törvény 138. § (1) bekezdés b), f) és j) pontjai, illetve a 138. § (6) bekezdése alapján végzett adattovábbításokról, azaz a következőkről:
  1. a nyomozás elrendelését követően a nyomozó hatóság és az ügyészség felé történő adattovábbításról
  2. feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálat felé történő adattovábbításról
  3. törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szerv felé történő adattovábbításról,
  4. Szabályzat 13. fejezet 1. pont m. alpontjában nevezett okból történő adattovábbításról.

 

12. ADATBIZTONSÁG, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

 1. Személyes adat csak a 10. fejezet szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.

 2. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt adatállományok tekintetében.

 3. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.

 4. Ugyancsak gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 5. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 6. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő jelen szabályzattól tartalmilag és formailag elkülönülő szabályzatok, utasítások,eljárási rendek útján is gondoskodhat.

 7. Adatkezelő, Munkatársai a jelen Szabályzatban és egyéb, adatvédelemmel kapcsolatos szabályzatokban, munkaköri leírásokban, utasításokban meghatározott, az adatbiztonság magas fokú érvényesülését biztosító rendben kötelesek eljárni.

 8. Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett Munkatársak megfelelő felkészítéséről.

 9. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 10. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  1. A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
  2. Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
  3. Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
  4. Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

 11. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy
  1. az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze.
  2. gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges.
  3. az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.
  4. a hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.
  5. az adatokról biztonsági mentés készül.

 12. Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

 13. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.

 14. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.

 

13. AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI

 1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy
  1. az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.
  2. az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Munkatársak ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
  3. gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét és előzetes tájékoztatás kötelezettségét.
  4. a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
  5. az érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
  6. az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.
  7. a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
  8. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.
  9. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
  10. kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális vállalatlánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges.
  11. személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít, nem ad át.
  12. belföldi adatkezelő részére történő adattovábbítás(ok)ról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat, ha jogszabály ilyeneket előír.
  13. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat, ha jogszabály ilyeneket előír.
  14. az EU 2016/679 Rendelet 33. cikke alapján a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettsége keletkezik a felügyelő hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az adatbiztonsági incidensek bejelentésének kötelezettsége indokolt és nem jelent aránytalan terhet az adatkezelőkre nézve.
  15. ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, így közli
   i. az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
   ii. az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
   iii. az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 2. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló, nem adatfeldolgozási feladatot végző szerződéses Partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.

 3. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

 

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az egyes adatkezelések jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira, a változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével olyan intézkedéseket hozhat, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, másrészt a törvényi követelmények és érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. Ennek körében Adatkezelő álnevesítést hajthat végre, ha azt törvény nem zárja ki és az adatkezelés jogalapjával és céljával összhangban van.

 2. A személyes adatok álnevesítése csökkentheti az érintettek számára a kockázatokat, valamint segíthet az Adatkezelőnek (és az adatfeldolgozó(i)nak, ha igénybe vesz adatfeldolgozót) abban, hogy az adatvédelmi kötelezettségeiknek megfeleljen(ek). Amennyiben Adatkezelő álnevesítést használ, akkor annak feltételeit külön szabályzatban állapítja meg és teszi közzé. Az ilyen szabályzat a jelen Szabályzat mellékletének tekintendő.

 3. Az álnevesített személyes adatokat, amelyeket további információ felhasználásával valamely természetes személlyel kapcsolatba lehet hozni, azonosítható természetes személyre vonatkozó adatnak kell tekinteni.

 4. Adatgazda az a Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott.

 5. Az adatgazda a birtokában lévő adatokat a vonatkozó jogszabályok, valamint a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat előírásainak megfelelően jogosult és köteles kezelni.

 6. Adat törlését, helyesbítését, zárolását vagy megsemmisítését csak a hozzáférésre jogosult adatgazda, vagy belső adatvédelmi felelős (ha van ilyen kinevezve), vagy az ügyvezető végezheti el, és kizárólag abban az esetben, ha meggyőződött arról, hogy annak jogszabályban, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban, vagy egyéb szabályzatban meghatározott feltételei fennállnak. Amennyiben jogszabály, vagy belső szabályzat előírja, az adatok törlésének, zárolásának, vagy megsemmisítésének tényét az azt végrehajtó adatgazdának, belső adatvédelmi felelősnek, vagy ügyvezetőnek megfelelően dokumentálni kell.

 7. Az adatgazda köteles
  1. a munkafolyamatok megfelelő szabályozása, szervezése útján gondoskodni arról, hogy
   1. maradéktalanul érvényesüljenek az adat- maradéktalanul érvényesüljenek az adat- és titokvédelmi előírások;
   2. az egyes Munkatársak, Partnerek kizárólag a feladatellátásukhoz szükséges mértékben juthassanak az adatok birtokába; ugyanakkor
   3. adatkezelése során a rendelkezésre állás elve érvényesüljön, vagyis az adatok a hozzáférésre jogosult más adatgazda, vagy harmadik személy számára elérhetőek és felhasználhatóak legyenek, ha azok a feladataik elvégzéséhez szükségesek;
   4. az adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába kerülésének kockázata a lehető legkisebbre csökkenjen; ennek körében például a feladatvégzésével összefüggésben az általa létrehozott, vagy birtokába került, papíron rögzített adatokat (pl. manuálisan kitöltött formanyomtatvány, kinyomtatott Word vagy Excel dokumentum, stb.) köteles megvédeni a jogosulatlan hozzáféréstől, az elveszéstől, a fizikai károsodástól és a megsemmisüléstől. Ennek érdekében az adathordozó dokumentumokat a közvetlen felügyelete alatt, vagy a munkavégzés helyén, illetéktelenek számára nem hozzáférhető, zárt helyen (lezárt fiókban, szekrényben) kell tartania;
   5. az adott terület adatkezelési és adatmentési tevékenysége, annak folyamata a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal, továbbá az Adatkezelő szabályzataival összhangban történjen;
  2. az elvárható legnagyobb gondossággal eljárni. Ezzel összefüggésben kötelesek megtenni mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyeket a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat előír, valamint ezen túlmenően is, mindazt, amit az adott helyzetben az ésszerűség megkövetel;
  3. a felhasználói azonosító és a jelszó titkos kezelésére, e feladat teljesítése körében az adatgazda az azonosító és jelszó adatait bármilyen adathordozón csak és kizárólag saját felhasználás céljából rögzítheti, és ez esetben gondoskodnia kell arról, hogy ahhoz rajta kívül senki más ne férhessen hozzá. Az adatgazda az elektronikus adattárolási helyeken (nyilvántartási rendszerben) rögzített adatokhoz csak a saját hozzáférési jogosultságának keretei között, a saját felhasználói azonosítójával és jelszavával jogosult hozzáférni;
  4. az elektronikusan tárolt adatok elveszésének megakadályozása érdekében a kizárólag általa használt adattárolási helyeken lévő adatokról rendszeres időközönként biztonsági mentést végezni, vagy e feladat elvégzéséről rendszeres időközönként értesíteni az ügyvezetőt.

 8. Amennyiben adatkezeléssel összefüggő ügyben a vonatkozó jogszabályok és/vagy az Adatkezelő szabályzatainak rendelkezéseinek értelmezésével és/vagy alkalmazásával kapcsolatos kérdés merül fel, az adatgazda iránymutatást kérhet, vagy indítványozhatja állásfoglalás kérését a belső ügyvezetőtől.

 9. Az adatgazda az adatkezelésre, adat- és titokvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, továbbá mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, egy más belső szabályzat, munkaköri leírás, munkáltatói utasítás rendelkezéseinek megszegése esetén a magatartás, vagy mulasztás jellegétől függően
  a. büntetőjogi és/vagy
  b. polgári jogi és/vagy
  c. munkajogi felelősséggel tartozhat.

 10. Az adatgazda egyes feladatait a vonatkozó szerződés tartalmazza, amelyeket a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, az SzMSz, munkaköri leírás, titoktartási megállapodás, munkáltatói utasítás további feladatokkal egészíthet ki.

 11. Jelen szabályzat szerzői jogi műnek minősül, tilos a Szabályzat egészének vagy részének, részletének másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, a mű mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a szerző írásos hozzájárulása nélkül. Szabályzat szerzője az Adatkezelő.

 12. Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a Szabályzat az Adatkezelő sajátos adatkezelési tevékenységei alapján készült, és nem használható sablonként, mintaként. Minden adatkezelőnek a saját működése szerinti szabályozásra van szüksége.

 13. A Szabályzata olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt, tehát az Adatkezelőt kötbér illeti meg. A kötbér összege oldalanként bruttó 50.000.- Ft. Szabályzat olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja fel a Szabályzatot. Szerzői jogi jogsértés esetén az Adatkezelő közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

  Kelt: 2017. január hó 1. nap
  Adamkó János
  Ügyvezető Igazgató
  ALFÖLD 92 Gyógyszálloda és Idegenforgalmi Kft.

 


Ajánlatok

 • Megértésüket köszönjük!

  Fontos információ!

  Merülő és taposó medencénk karbantartási munkálatok miatt 07.16-ig nem üzemel.

  részletek
 • Élvezze vendégszeretetünket!

  1 éjszakás kikapcsolódás

  Félpanziós ellátás, gyógy-és wellness részleg használat!

  részletek
 • Wellness, Pihenés, Kikapcsolódás

  3 napos kiruccanás

  Kényeztető üdülés félpanziós ellátással, ajándék levesebéddel!

  részletek
 • Testi-lelki kikapcsolódás, kulináris élvezet!

  Szoboszlói Pihenés

  Félpanziós ellátás, gyógy-és wellness részleg használat!

  részletek
 • Szállodán belüli NEAK által támogatott kezelések!

  Kedvezményes gyógyüdülés

  Kellemes gyógyvíz, bőséges svédasztalos ellátás!

  részletek
 • Ajándékutalvány

  Ajándékozzon élményt szeretteinek!

  Személyre szóló ajándékötleteink

  részletek